1.
พรหมรัตน์ ว. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 2013 Mar. 14 [cited 2022 Oct. 8];1(1):31-8. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42674