1.
วิวัฒนเศรษฐ์ร. บทบรรณาธิการ. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 2019Oct.28 [cited 2021May15];7(2):E. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/223217