1.
ปราณีธรรมช. การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 2019Aug.23 [cited 2020Feb.24];7(2):88 - 105. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207811