1.
ยิ่งยงศักดิ์ว. การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย. J Human and Soc Sci Univ of Phayao [Internet]. 2019Jun.21 [cited 2020Feb.22];6(2):140 -152. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196588