ลำใจประไพรัตน์. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 2, no. 2 (1): 46-58. Accessed October 18, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42751.