ก่อเกิดชูเกียรติ, สุนทรวิภาตเจิดหล้า, ด้วงนครไพโรจน์, and คล้ายอ่ำสุนทร. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 2, no. 2 (1): 8-22. Accessed October 18, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42745.