เลาดีอุษา, จันทร์เจริญอินทร์, and ศิริฤทธิ์วีรพันธุ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 2, no. 1 (1): 43-50. Accessed May 26, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42739.