จันทร์โสภานพรัตน์. “การแปลอดีตกาลแบบสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้กริยาเรียงในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1, no. 3 (1): 39-45. Accessed July 8, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42721.