จรนามลเอื้อมพร. “โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1, no. 3 (1): 28-38. Accessed May 26, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42720.