พงศ์พัฒนศิริสุขทัย, ปิ่นมงคลกุลสิทธิศักดิ์, สัจจาวัฒนากิตติ, หมื่นเร็วเจนจิรา, and บุตรดาซุยวิมลรัตน์. “โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1, no. 2 (1): 39-46. Accessed October 18, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42692.