ทิพย์รัตน์เทอดธิดา, เยาว์แสงชยุตย์, and วัฒนนิยมขจรอริยา. “แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1, no. 1 (1): 62-66. Accessed October 18, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42678.