รอดสำราญ ญาดา. “แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1, no. 1 (March 14, 2013): 52–61. Accessed February 8, 2023. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42677.