พรหมรัตน์ วนิสา. “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 1, no. 1 (March 14, 2013): 31–38. Accessed October 8, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42674.