วิวัฒนเศรษฐ์รศ.ดร.เปรมวิทย์. “บทบรรณาธิการ”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 7, no. 2 (October 28, 2019): E. Accessed August 11, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/223217.