ปราณีธรรมชุลีวรรณ. “การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 7, no. 2 (August 23, 2019): 88 - 105. Accessed February 21, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207811.