เสมอเชื้อน้ำทิพย์. “Development on Thailand’s Practice Toward Migrant Workers, 1978-2008: Government Views and Policies”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 7, no. 1 (March 27, 2019): 229 - 250. Accessed July 12, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206544.