มั่งคั่งกมลวรรณ, เขตปิยรัตน์ภาศิริ, พีรพันธุ์พิชญาพร, สุขบำรุงวิสุทธิ์, รักวงษ์นิยดา, and จิระวงศ์เสถียรสมเกียรติ. “Brand Development for Building Value Perception of Long Lablae Durian of KonRak Durian Bandannakham Club, Muang, Uttaradit Province”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 7, no. 1 (March 27, 2019): 274 - 298. Accessed July 9, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206318.