ภิญโญสุทธิพร, นพรักสมบัติ, พานิชย์ผลินไชยเทียมจันทร์, and บูรณะชาติสันติ. “The Development of Strategies to Promotion for Teacher Competency of Municipality School”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 4, no. 1 (July 1, 2019): 2 - 15. Accessed October 18, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/200291.