วิวัฒนเศรษฐ์เปรมวิทย์. “Editorial”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 5, no. 1 (June 24, 2019): 1 - 7. Accessed May 26, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/197173.