อนันตสมบูรณ์กลชาญ, ไชยคำวังสำราญ, สมควรกฤษณะ, สารภีประสิทธิ์, and จันทจิรโกวิทชลิดา. “The Development of Teaching and Learning through Mobile Devices (M-Learning) in Chiang Rai Rajabhat University”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 5, no. 1 (June 24, 2019): 8 - 24. Accessed August 7, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/197118.