ยิ่งยงศักดิ์วรัญญา. “การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 6, no. 2 (June 21, 2019): 140 - 152. Accessed February 22, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196588.