ลำใจป. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, Vol. 2, no. 2, 1, pp. 46-58, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42751.