ก่อเกิดช., สุนทรวิภาตเ., ด้วงนครไ., and คล้ายอ่ำส. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, Vol. 2, no. 2, 1, pp. 8-22, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42745.