บุญยะผลานันท์เ. “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, Vol. 2, no. 2, 1, pp. 3-7, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42743.