เลาดีอ., จันทร์เจริญอ., and ศิริฤทธิ์ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, Vol. 2, no. 1, 1, pp. 43-50, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42739.