จันทร์โสภาน. “การแปลอดีตกาลแบบสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้กริยาเรียงในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, Vol. 1, no. 3, 1, pp. 39-45, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42721.