จรนามลเ. “โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, Vol. 1, no. 3, 1, pp. 28-38, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42720.