พงศ์พัฒนศิริส., ปิ่นมงคลกุลส., สัจจาวัฒนาก., หมื่นเร็วเ., and บุตรดาซุยว. “โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, Vol. 1, no. 2, 1, pp. 39-46, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42692.