ทิพย์รัตน์เ., เยาว์แสงช., and วัฒนนิยมขจรอ. “แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, Vol. 1, no. 1, 1, pp. 62-66, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42678.