รอดสำราญ ญ. “แรงกระตุ้นทางการคลังของ 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, vol. 1, no. 1, Mar. 2013, pp. 52-61, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42677.