พรหมรัตน์ ว. “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, vol. 1, no. 1, Mar. 2013, pp. 31-38, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42674.