ปราณีธรรมช. “การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, Vol. 7, no. 2, Aug. 2019, pp. 88 - 105, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207811.