ยิ่งยงศักดิ์ว. “การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย”. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, Vol. 6, no. 2, June 2019, pp. 140 -52, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196588.