[1]
ลำใจป., “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 2, no. 2, pp. 46-58, 1.