[1]
ก่อเกิดช., สุนทรวิภาตเ., ด้วงนครไ., and คล้ายอ่ำส., “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 2, no. 2, pp. 8-22, 1.