[1]
บุญยะผลานันท์เ., “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 2, no. 2, pp. 3-7, 1.