[1]
เลาดีอ., จันทร์เจริญอ., and ศิริฤทธิ์ว., “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 2, no. 1, pp. 43-50, 1.