[1]
จันทร์โสภาน., “การแปลอดีตกาลแบบสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้กริยาเรียงในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 1, no. 3, pp. 39-45, 1.