[1]
ทิพย์รัตน์เ., เยาว์แสงช., and วัฒนนิยมขจรอ., “แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 1, no. 1, pp. 62-66, 1.