[1]
พรหมรัตน์ ว., “ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 1, no. 1, pp. 31–38, Mar. 2013.