[1]
ปราณีธรรมช., “การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 7, no. 2, pp. 88 - 105, Aug. 2019.