[1]
ยิ่งยงศักดิ์ว., “การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย”, J Human and Soc Sci Univ of Phayao, vol. 6, no. 2, pp. 140 - 152, Jun. 2019.