ลำใจป. (1) “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(2), pp. 46-58. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42751 (Accessed: 18October2021).