ก่อเกิดช., สุนทรวิภาตเ., ด้วงนครไ. and คล้ายอ่ำส. (1) “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบน”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(2), pp. 8-22. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42745 (Accessed: 28October2021).