บุญยะผลานันท์เ. (1) “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(2), pp. 3-7. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42743 (Accessed: 18October2021).