เลาดีอ., จันทร์เจริญอ. and ศิริฤทธิ์ว. (1) “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 2(1), pp. 43-50. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42739 (Accessed: 26May2020).