จันทร์โสภาน. (1) “การแปลอดีตกาลแบบสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้กริยาเรียงในวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(3), pp. 39-45. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42721 (Accessed: 8July2020).