จรนามลเ. (1) “โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(3), pp. 28-38. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42720 (Accessed: 26May2020).