พงศ์พัฒนศิริส., ปิ่นมงคลกุลส., สัจจาวัฒนาก., หมื่นเร็วเ. and บุตรดาซุยว. (1) “โครงการการศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(2), pp. 39-46. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42692 (Accessed: 28October2021).