ทิพย์รัตน์เ., เยาว์แสงช. and วัฒนนิยมขจรอ. (1) “แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”, Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 1(1), pp. 62-66. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42678 (Accessed: 18October2021).